...

Allmänna villkor

Våra Allmänna Villkor

Nedan följer StudioVR F&V allmänna villkor. StudioVR F&V allmänna villkor måste godkännas för att StudioVR F&V ska kunna tillhandahålla samtliga tjänster som erbjuds av verksamheten. Alla villkor nedan godkänns i samband med köpeavtal eller vid godkänd offert.

Observera att våra allmänna villkor juridiskt bindande enligt Avtalslagen (1915:218) i samband med underskrivet köpeavtal.

Del 1:
Inledning;

De allmänna villkor som följer gäller för alla tjänster som tillhandahålls av StudioVR F&V (Hädanefter kallat: StudioVR, vi, oss, bolaget, företaget eller byrån. Genom att beställa tjänster från StudioVR godkänner kunden företagets allmänna villkor.

Bolaget förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor. Uppdateringar eller eventuella ändringar gäller endast för de uppdrag som påbörjas efter ändringen eller uppdateringen.

Del 2:
Tillhandahållna tjänster;

Kunden lämnar en skriftlig eller muntlig förfrågan om en viss tjänst. Därefter skickar StudioVR en skriftlig bekräftelse som leder till möte. Uppdraget är giltigt endast först efter underskrivet köpeavtal. 

Innehållet och omfattningen av uppdraget ska definieras i dels den information som kunden uppger byrån och dels den bedömning vi gör. De uppgifter som lämnas av kunden blir det vi förutsätter oss utifrån. Vi förutsätter naturligtvis att uppgifterna är korrekta. Vid behov eller oklarheter kommer Byrån fråga efter mer information eller förtydning. 

Det är företagets företrädare, Abubaker Mohammed-Abdu som är huvudansvarig för alla uppdrag som påbörjas av verksamheten. Vid behov av stöd kan flera personer kopplas in i ett uppdrag om inget annat avtalats. Det kan även vara andra anställda eller underleverantörer som hålls ansvariga för ett uppdrag. I sådana fall informeras kunden om detta vid första kontakt med byrån. 

Alla uppgifter i utkast till kunden är endast preliminära. Kunden kan således inte förlita sig på den informationen utan bör istället handla utifrån byråns slutliga version som förtydligas vid ett slutgiltigt möte där köpeavtal ingås och signeras.

Del 3:
Sekretess;

Information som lämnas av kunden till företaget och som kan antas vara avsedd endast för bolaget (tystnadsplikt), skall förtydligas och framgå i ett skriftligt avtal mellan kunden och verksamheten. När kunden och bolaget sluter ett sekretessavtal så gäller bestämmelserna däri för förhållandet mellan StudioVR och kunden.

Del 4:
Kommunikation;

Om inget annat avtalats sker kommunikation per e-post och telefon. Även andra internetbaserade tjänster kan komma att användas mellan kunden och företaget. Vi tar inget ansvar för säkerhetsbrister vid användandet av kommunikationsmedel om bolaget inte handlat uppsåtligt eller av grov oaktsamhet. kunden.

Del 5:
Immateriella rättigheter;

1§ Immateriella rättigheter till alla tjänster som tillhandahålls av företaget tillhör även oss. Kunden har inte rätt att använda sig av tjänsterna, dokument eller arbetsresultat för annat ändamål än det åsyftade vid uppdragets ingående eller vid nytt skriftligt avtal där detta tillåts av verksamheten.

Del 6:
Uppdragsreferens

1§ Byrån får under och efter ett uppdrag använda information som en referens eller i syfte om marknadsföring. Det kan exempelvis handla om ett återgivande av uppdraget på någon av företagets plattformar. Om det står uppenbart att kunden skulle reagera negativt på sådant användande av informationen ska ett muntligt eller skriftligt godkännande inhämtas från klienten innan det publiceras.

Del 7:
Frånträda uppdrag;

Klienten har rätt att när som helst avbryta uppdraget med förutsättning att skäl eller orsak beskrivs. Sådan information ska ske skriftligen till byrån. Kunden är skyldig att betala byrån för det arbete avtalats om vid köpeavtalet om inte annat avtalas genom ytterligare skriftligt avtal med godkännande från företaget.

Byrån har rätt att frånträda uppdraget med omedelbar verkan när: 

  1. I fall av att du som kund trots påminnelse inte erlägger betalning för våra tjänster enligt dessa allmänna villkor eller inom avtalad tid på köpeavtalet.
  2. Ifall du som kund ger felaktiga uppgifter eller förutsättningar för uppdraget ändras drastiskt.
  3. Du som kund hamnar på obestånd och vi bedömer att det föreligger en risk att betalning uteblir för erhållna tjänster enligt dessa allmänna villkor. 
  4. Samarbetet mellan dig som kund och vi på företaget inte fungerar tillfredsställande sedan en tid tillbaka och det inte skäligen kan väntas förbättras eller kommunikationen från dig som kund till oss på StudioVR F&V inte uppfyller de krav som tidsramar anger trots påminnelser.

Del 8:
Personuppgiftshantering;

För all information gällande detta hänvisas läsaren till: https://www.studiovr.se/integritetspolicy

Del 9:
Fakturering & betalning;

Fakturering sker månadsvis vid prenumeration. Om inget annat avtalats utgör fakturering utifrån betalning av slutgiltig offert som ges först efter underskrivet köpeavtal. Kunden har rätt att begära en redovisning på utfört arbete. Priset exkluderar alltid moms. 

Fakturering sker även för andra utgifter som har tillkommit för det utförda arbetet. Exempel på sådana kostnader är webbhotells avgifter eller planeringskostnader.

På begäran av kunden ska företaget göra en grov uppskattning av det slutliga priset. Det är inget fast pris och det som anges i uppskattningen kan komma att justeras under uppdragets gång. Om företaget anser att kostnaden kommer bli väsentligt högre eller lägre än det uppskattade ska klienten meddelas detta. 

Det fakturerade beloppet ska vara Byrån tillhanda senast den dag som anges på fakturan. Vid försening tillämpas räntelagens (1975:635) bestämmelser om dröjsmålsränta. Byrån får debitera dig som kund för påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad betalning. 

Finns det mer än en (1) klient för uppdraget svarar kunderna solidariskt för fakturerat belopp. 

Byrån åtar sig att skicka fakturan till den kund som ingått avtalet om uppdraget. Om det finns flera kunder för samma uppdrag skickas alltså endast en faktura till en adress ut. Faktureringsadress bestäms i samband med uppdrag avtalets ingående. 

Vid försening av betalning behöver inte byrån fortsätta utföra uppdraget fram till dess att betalning kommit företaget tillhanda.

Del 10:
Reklamation & klagomål;

Om kunden vill framföra klagomål för de tjänster som tillhandahålls av byrån ska detta göras utan oskäligt dröjsmål direkt till byråns företrädare, Abubaker Mohammed-Abdu. Kontaktinformationen till bolagets företrädare ges vid påbörjat samarbete, om kontakt inte kan uppnås skall kunden kontakta bolaget direkt via mejl och till följande mejladress: Info@studiovr.se 

Kunden är alltid skyldig att omedelbart efter att tjänsten avslutats undersöka brister. En reklamation ska vara skriftlig och ha kommit Byrån tillhanda senast 14 dagar efter uppdragets avslutande. Försummar klienten tidsfristen förlorar denne rätten att reklamera. Denna punkt gäller endast för kunder som är näringsidkare.

Del 11:
Ansvar & ansvarsbegränsning;

Byrån ansvarar som huvudregel inte för ett visst resultat eller en viss utgång av uppdraget. Kunden ska hålla byrån skadeslös i förhållande till tredje part. Vid uppsåt eller grov oaktsamhet ansvarar Byrån för de direkta skador som uppstår. 

Byrån ansvarar inte för skador som uppkommer till följd av felaktigheter i den information som kunden lämnar till byrån. Vi ansvarar hädanefter inte för skador som uppstår när kunden använder råd och information i annat sammanhang än för det specifika uppdraget och dess målsättning. 

Byrån ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter bortom vår kontroll och som vi inte skäligen kunnat känna till vid tidpunkten för uppdragsbekräftelsen och vars följder Vi inte skäligen kunde ha undvikit.

Både uppdragsgivaren och uppdragstagaren är fria från ansvar om uppdrag inte kan genomföras eller försenas pga lagbud, myndighetsbud, krigshändelse, strejk, lockout, blockad eller annan omständighet utanför parternas kontroll. Om sådant hinder uppstår för en part ska denna omgående informera motparten om detta och hur länge hindret beräknas bestå. 

Vid uppvisande av läkarintyg som intygar att uppdragstagaren är förhindrad att fullgöra sina åligganden enligt detta avtal, annulleras avtalet.

Del 12:
Tvistelösning;

Svensk rätt ska tillämpas vid tvist i anledning av dessa Allmänna villkor, uppdragsbekräftelse, uppdragsavtal samt tjänster som tillhandahålls av Byrån. Tvisten ska huvudsakligen lösas genom ett möte mellan byrån och uppdragsgivaren. Om ovanstående lösning ej är tillfredsställande för samtliga parter ska tvisten lösas av Svensk Allmän domstol. Om uppdragsgivaren eller uppdragstagaren bryter detta avtal är denne skyldig att ersätta för skada. Ersättning för skada kan högst utgör ett belopp motsvarande summan av avtalat arvode och avtalad ersättning för kostnader.

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.